آموزشی

آموزش آردوینو – قسمت سوم

در این قسمت از آموزش یاد خواهیدگرفت که چگونه شدت نور led را با استفاده از مقاومت هایی با مقادیر مختلف تغییر بدهیدو همچنین با خروجی های قسمت پاور آردوینو و این که چگونه یک led را با اردیونو کنترل کنید،اشنا خواهید شد.