معرفی سایت

افزایش مهارت های تایپی برنامه نویسی

برنامه نویسی هر روز با چالش های جدیدی رو به رو است. متناسب سازی سرعت تایپ با مهارت های برنامه نویسی، تنها چیزی است که به بهره وری تان کمک شایانی می کند. شما تا چه اندازه از مهارت تایپ سریع استفاده می کنید؟ آیا منابع دیگری برای تقویت این مهارت سراغ دارید؟