فعالیت های انجمن

نقد چالش های پیشروی فعالین عرصه رباتیک و پرسش و پاسخ های مربوطه

  به دلیل آنکه دانشجویان و اعضای جدید و فعال انجمن از تجربیات کمی در زمینه رباتیک برخوردار بودندو چنین مباحٍثی چالش برانگیز و پر از راه های مختلف و پیچیده […]