گزارش

سمینار آشنایی با مرکز رشد و رشد استعددها در علم رباتیک استان لرستان

تاسیس و حمایت از مراکز رشد، در دنیای فعلی به عنوان یکی از مهمترین راهکارها برای تبدیل خلاقیتها و دستاوردهای علمی می باشد و وسیله ای است که بستر و (incubator) تحقیقاتی به محصولات قابل ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب میشود.