گزارش

برگزاری دومین سمینارتخصصی رشد استعدادها در علم رباتیک

بدان جهت که به هنگام ورود به هر زمینه ای ابتدا باید شناخت کامل وکافی از آن زمینه کسب بنمایید تابتوانید چالش های مربوط را کنترل کنید و یا جلوی به وجود امدن چالش جدید را گرفته و با دانش در مسیر درست آن زمینه قراربگیرید از این رو این سمینار در جهت آشنایی دانشجویان جدید الورود با فعالیت ها و برنامه های انجمن رباتیک برگزار گردید .