لیست اعضا

نگین فضائلی
دبیر انجمن
دانشجوی ورودی 95 مهندسی برق
خانم فاطمه خزایی
آموزش
دانشجوی ورودی 95 مهندسی برق
خانم فائزه گوگونانی
سمینار
دانشجوی ورودی 94مهندسی برق
خانم نگار فضائلی
امور مالی
دانشجوی ورودی....
خانم فرانک جدیدی
پژوهش
دانشجوی ورودی 96 مهندسی برق
آقای محمد رضا مرادی
پژوهش
دانشجوی ورودی 95 مهندسی برق
آقای احمد رضا زنگنه
مجله
دانشجوی ورودی 96 مهندسی برق
آقای احمد سپهوند
روابط عمومی
دانشجوی ورودی94مهندسی برق
پیمان طهماسبی
مدیر سایت
دانشجوی ورودی 94 رشته مهندسی برق
EmailTelegramInstagram
احمد سپهوند
نویسندگی وبسایت
دانشجوی ورودی 94مهندسی برق
Email
کوثر الیاسی
نویسندگی وبسایت
دانشجوی ورودی 95 مهندسی مکانیک
Email
احمدرضا صالحوند
IT
دانشجوی ورودی 93 رشته مهندسی کامپیوتر. تخصص در : C , C++ , JAVA , C# , WPF , Universal Development , WinPhone Development , ASP.NET Webform , MVC , SQL ,...
EmailInstagramTelegram

پاسخ دهید